This Page

has moved to a new address:

Buszując w codzienności: Petersburg vs Helsinki, czyli refleksja na temat miast marzeń...

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service